ادمین
Posted in مقالات

هیپر هیدروز دست ها(تعریق بیش از حد دست ها)

سمپاتکتومی توراکوسکپیک در درمان هیپر هیدروز اندام 1فوقانی تعریق فراون دست  یکی از مشکلات پزشکی است  که در بعضی جوانان دیده می شود  وحتی می تواند زندگی روز مره را مختل کند.  درمان های متعددی برای این بیماری اجرا میشود. در سال های اخیر روش سمپا تکتومی برای درمان ان بکار رفته  ، که بسیار […]