دکتر سید فخرالدین توکلی

متولد 1336 تهران دیپلم دبیرستان دکتر هشترودی تهران 1355 دکترای پزشکی دانشگاه مشهد 1363 تخصص جراحی مغز و اعصاب تهران 1372.

فلوی جراحی اعصاب کودکان تورونتو 1379-1380 جراحی اندوسکوپی قاعده جمجمه آلمان 1388 پروتز گذاری ستون فقرات آلمان 1392

زمینه کاری: درمان بیماریهای مغز واعصاب شامل تومور های مغز ونخاع-اندوسکپی مغز بیماریهای ستون فقرات و دیسک /بیماریهای اعصاب کودکان-هیدروسفالی وضایعات مادرزادی سیستم عصبی

محل فعالیت: بیمارستان های فارابی /رضوی / دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بیمارستان آریا

مقالات وسخنرانی ها : تشخیص و درمان تومورهای اربیت – بازسازی استخوان پیشانی با اتو گرافت – سیرنگومیلی وکیست نورآنتریک نخاعی – دیسک دورسال علائم و درمان – جراحی آندسکپی قاعده جمجمه

کتاب ها ومقالات : جراحی اعصاب برای دانشجویان پزشکی – تومورهای بطن 3 – ترجمه کتاب نوروآناتومی مشترک با همکاران